Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

  • Lektori
  • Ojārs Kuzņecovs |
  • Ziedonis Antapsons |

Darba aizsardzības apmācības kursi ir paredzēti darbinieku ievēlētu DA uzticības personu un arodorganizāciju priekšsēdētāju apmācībai

 

Darbinieku ievēlēto uzticības personu (UP) tiesības un pienākumus nosaka vairāki valsts normatīvie akti. Tā UP apmācības principus nosaka Darba aizsardzības (DA) likuma 14. pants:

(2) Darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācības uzsākšanu darba aizsardzības jomā mēneša laikā pēc to ievēlēšanas.
(3) Uzticības personu papildu apmācība darba aizsardzības jomā veicama darba laikā. Izdevumus, kas saistīti ar papildu apmācību, sedz darba devējs.

UP apmācības prasības nosaka MK noteikumi Nr. 749:

7. Uzticības personas nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības jautājumos
iegūst vienā no šādiem veidiem:
7.1. apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorijas sadaļu;

       

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 

1. Darba aizsardzības organizatoriskās prasības - 6 stundas

1.1. Valsts politika darba aizsardzībā. Darba aizsardzības likums un saistītie normatīvie akti + Tests 1.1.1

1.2. Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra.

1.3. Darba likuma saistība ar darba aizsardzību. + Tests 1.3

1.4. Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā.

1.5. Darbinieku uzticības personas + Tests 1.5

 

2. Darba vides riska faktori - 12 st.

2.1. Darba vides riska faktori

2.2. Arodveselības pamati

2.3. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība. + Tests 2.3

 

3. Darba vides riska samazināšana - 12 st.

3.1. Darba aizsardzības pasākumi

3.2. Arodslimību profilakse.

3.3. Ergonomikas loma darba aizsardzībā.

3.4. Apmācība darba aizsardzības jautājumos.

3.5. Darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana + Praktiskais darbs, NG akts.

 

4. Elektrodrošības pamati - 4 st.

4.1. Elektriskās strāvas bioloģiskā, ķīmiskā un termiskā iedarbība.

4.2. Raksturīgākās elektrotraumatisma situācijas.

  1. Aizsardzības pasākumi darbā ar elektroietaisēm. +Tests 4

 

5. Ugunsdrošības pamati - 3 st.

5.1. Galvenās ugunsdrošības prasības.

  1. Rīcība dažādās ugunsgrēka situācijās. + Tests 5

 

6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā - 3 st

6.1. ABC - shēma viskritiskāko stāvokļu novēršanai.

6.2. Traumas, to veidi + Tests 6;

6.3. Saindēšanās, pirmā palīdzība;

6.4. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs un nodarbināto apmācība pirmajā palīdzībā

.

7. Ieskaites darbs - Riska faktoru novērtēšana savā darba vietā.

 

Rekomendācijas mācību procesam:

 

1. Turpmākai lietošanai izkopējiet un izdrukājiet šo Programmu;

2. Tēmu secīgai apgūšanai ir ievietoti pamatmateriāli ar indeksiem  ... M (metodiskie), ... L (lekcijas), normatīvie akti un citi palīgmateriāli;

3. Programmā paredzēti vairāki Testi un praktiskie darbi. To izpildes kārtība ir aprakstīta atbilstošas tēmas metodiskos materiālos + Tests, beigās ar norādi - INFO.

4.  Lai mācību process virzītos uz priekšu, noskaņojiet sevi strādāt sistemātiski - katru dienu jāizlasa vismaz vienas tēmas dokumentus, tad kursu var apgūt nepilna mēneša laikā. Kopā ir 23 tēmas.

 

 5. Maksimālais mācību ilgums ir divi mēneši, tālāk kursants tiek atskaitīts.

   Veiksmi darbā,   Z. Antapsons, kursa vadītājs 

 

 

Informācija par kursiem

Coaches

Ojārs Kuzņecovs

Ojārs Kuzņecovs

Ziedonis Antapsons

Ziedonis Antapsons